Konferencja

Przyszłość Akwakultury

25-27 września 2019 roku

Hotel Verde Montana w Kudowie-Zdrój

Zapraszamy do udziału w konferencji

Tytuł operacji: Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii hodowli ryb i innowacyjnych metod przetwórstwa produktów akwakultury w kontekście uwarunkowań rynkowych i potrzeb konsumentów

Cel operacji: Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie

Wartość operacji: 730 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 492 750,00 zł

Zakres tematyczny Konferencji

  • Innowacje w technologii produkcji ryb
  • Bio-bezpieczeństwo i zdrowie ryb
  • Rynek i konsumenci produktów akwakultury w Polsce i Unii Europejskiej
  • Ekonomika hodowli i produkcji ryb w obiegach RAS
  • Promocja produktów akwakultury
  • Przetwórstwo ryb hodowlanych
  • Perspektywy rozwoju unijnej akwakultury

Operacja finansowana w ramach projektu pod nazwą:

Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii hodowli ryb i innowacyjnych metod przetwórstwa produktów akwakultury w kontekście uwarunkowań rynkowych i potrzeb konsumentów” w zakresie działania 2.6 „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/2014  w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.