STATUT

Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego

ROZDZIAŁ I

Nazwa, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego” i w dalszym ciągu niniejszego Statutu zwane jest w skrócie Stowarzyszeniem.

Art. 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia, a terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

Art. 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających tego typu stowarzyszenia. O przystąpieniu do takich organizacji decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 5

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

Art. 6

Celem stowarzyszenia jest:

 1. stymulowanie rozwoju struktur rynku rybnego,
 2. wzrost konsumpcji ryb w Polsce,
 3. promocja gatunków małocennych i nie w pełni wykorzystywanych przez przemysł i handel,
 4. znajdowanie nowych rynków zbytu dla ryb i produktów rybnych,
 5. rozszerzenie rynków zbytu dla technologii stosowanych w przetwórstwie rybnym i rybołówstwie (maszyny i aparaty do przetwórstwa, urządzenia i materiały opakowaniowe, urządzenia i środki higieny, chłodnictwo, dodatki do żywności),
 6. kreowanie pozytywnego wizerunku polskiego przemysłu rybnego.
 7. Działanie na rzecz ekologii, ochrony środowiska ekosystemu Morza Bałtyckiego
 8. Promowanie zrównoważonego rybołówstwa

Art.7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. propagowanie w społeczeństwie wartości prozdrowotnych konsumpcji ryb,
 2. prowadzenie badań nad gospodarką rybną, badań konsumenckich, analiz marketingowych, badań sondażowych,
 3. prowadzenie kampanii promocyjnych ryb i produktów rybnych,
 4. uczestnictwo w specjalistycznych targach krajowych i zagranicznych,
 5. organizację wizyt handlowych, misji ekonomicznych, konferencji, seminariów i szkoleń,
 6. udzielanie porad w zakresie sprzedaży przetwórcom rybnym, rybakom, hodowcom ryb, hurtownikom i właścicielom sklepów rybnych,
 7. prowadzenie strony internetowej,
 8. prowadzenie punktów konsultacyjnych.

Art.8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. organizacji targów i wystaw (PKD 74 87 A),
 2. reklamy (PKD 74 40 Z),
 3. badania rynku i opinii publicznej (PKD 74 13 Z),
 4. doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74 14 A),
 5. działalności centrów telefonicznych (call center) (PKD 74 86 Z),
 6. oprogramowania (PKD 72 22 Z),
 7. wydawania książek (PKD 22 11 Z),
 8. wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22 13 Z),
 9. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 22 15 Z).

ROZDZIAŁ III

Członkowie

Art. 9

§ 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

2. wspierających.

§ 2. Członkiem zwyczajnym jest każda osoba fizyczna, która:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 1. zgłosiła swe przystąpienie do Stowarzyszenia przez złożenie deklaracji członkowskiej,
 2. została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 3. Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna lub prawna, która:

 1. zgłosiła swe przystąpienie do Stowarzyszenia przez złożenie deklaracji członka wspierającego,
 2. została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia,
 3. wnosi wkład finansowy lub rzeczowy uzgodniony z Zarządem Stowarzyszenia.

Art. 10

Zgłoszenie przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiązanie przestrzegania jego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia następuje poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, której treść ustala Zarząd.

Art. 11

§ 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. korzystania ze wszystkich rodzajów działalności i świadczeń Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
 3. wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia.

§ 2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:

1. korzystania ze wszystkich rodzajów działalności i świadczeń Stowarzyszenia,

 1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,

§ 3. Członek wspierający, nie będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.

Art. 12

§ 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. czynnego popierania działalności Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej.

Art. 13

§ 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje przez:

 1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
 2. skreślenie z listy członków, w przypadku utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub jego śmierci oraz w razie zalegania ze składką członkowską przez jeden rok. Skreślenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 2. Utrata członkostwa wspierającego następuje przez:

1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

2. skreślenie z listy członków wspierających, w przypadku utraty przez członka osobowości prawnych oraz w razie zalegania ze składką członkowską przez jeden rok. Skreślenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5. Od decyzji o skreśleniu z listy członków członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 14

§ 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 2. Nie dopuszcza się równoczesnego pełnienia funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Kadencja w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata (ze względów organizacyjnych dopuszcza się skrócenie kadencji lub jej wydłużenie, ale nie więcej niż do 4,5 roku). Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 4. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Art. 15

§ 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

  • z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 3. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na rok. O terminie, miejscu i początku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 4. Walne Zebranie uchwala regulamin obrad. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania, wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Przewodniczący Zebrania powołuje protokolanta.

§ 5. Walne Zebranie posiada następujące kompetencje:

 1. ustalenie programowych wytycznych działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi,
 4. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie planów pracy na okres kadencji,
 6. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 7. rozwiązanie Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń; ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
 10. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

§ 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie decyduje tylko w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane, a które ze względu na swą pilność nie mogą czekać na załatwienie przez zwyczajne Walne Zebranie.

§ 7. Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, względnie na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania Komisji Rewizyjnej lub wniosku co najmniej 1/3 członków. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania wraz z porządkiem obrad winno być rozesłane do członków tak, by otrzymali je przynajmniej na dziesięć dni przed zjazdem.

§. 8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:

 1. w pierwszym terminie co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu – 60 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę zebranych,
 3. prawomocne uchwały Walnego Zebrania o zmianie statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia,
 4. ważność uchwały potwierdza podpisem Przewodniczący Walnego Zebrania i uchwałę wpisuje do Księgi Uchwał.

§ 9. Wniosek wymagający kwalifikowanej większości (§ 8.3) musi być zgłaszany w takim terminie, aby mógł znaleźć się w zawiadomieniu o porządku obrad.

Art. 16

§ 1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem.

§ 2. Zarząd składa się z Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz do dwóch członków Zarządu.

§ 3. Zarząd winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu miesiąca od zakończenia Walnego Zebrania.

§ 4. Zebrania Zarządu powinny się odbywać przynajmniej 3 razy w roku. Zebrania zwołuje Przewodniczący Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego członek Zarządu. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał, uchwalanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos decydujący należy do Przewodniczącego Stowarzyszenia. Ważność uchwał potwierdza podpisem Przewodniczący Stowarzyszenia i uchwałę wpisuje do Księgi Uchwał Zarządu.

§ 5. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszone osoby.

§ 6. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. koordynowanie działalności Stowarzyszenia w oparciu o uchwalone przez Walne Zebranie wytyczne programowe,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zwoływanie i przygotowywanie regulaminów Walnego Zebrania,
 4. wydawanie instrukcji wewnętrznych i innych regulaminów w oparciu o Statut i inne przepisy prawne,
 5. opracowanie preliminarzy budżetowych, programów działania, sprawozdań, bilansów i ich zatwierdzanie,
 6. przygotowywanie wniosków dla Walnego Zebrania,
 7. gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 8. zawieranie umów i podejmowanie czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia z zaciąganiem zobowiązań włącznie,
 9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia i administrowanie Stowarzyszeniem,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 11. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji,
 12. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz władzami innych organizacji,
 13. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej określonej w art. 8 Statutu Stowarzyszenia.

§ 7. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Przewodniczący kieruje pracami Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

Art. 17

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Art. 18

§ 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i jego gospodarki majątkowej,
 2. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu i stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 3. występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w wypadkach szczególnej wagi,
 4. opracowanie własnego regulaminu działania.

§ 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDIAŁ V

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia i sposób zaciągania zobowiązań.

Art. 19

§ 1. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd Stowarzyszenia.

§ 2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia oraz zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa w imieniu Stowarzyszenia uprawieni są:

 1. Przewodniczący samodzielnie – reprezentacja jednoosobowa

b) lub Członek Zarządu samodzielnie – reprezentacja jednoosobowa

Art. 20

§ 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 2. Za majątek Stowarzyszenia odpowiada materialnie Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 21

Fundusze Stowarzyszenia tworzone są:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z dotacji,
 3. z dochodu z działalności statutowej i działalności gospodarczej,
 4. z darowizn i zapisów,
 5. ze środków przekazanych przez inne instytucje i osoby na realizację akcji i zadań zleconych.

Art. 22

Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VII

Inne przepisy

Art. 23

Zarząd posiada pieczęć podłużną, natomiast Komisja Rewizyjna może posługiwać się pieczęciami, po uzgodnieniu wzoru pieczęci z Zarządem.

Art. 24

§ 1. Wzór legitymacji członka zwyczajnego ustala Zarząd.

§ 2. Legitymacje wystawia i podpisuje upoważniony członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 25

§ 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania należy załączyć projekty stosownych uchwał.

§ 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 1980 Nr 14 poz.86, Dz. U. z 1996 Nr 27 poz.118).

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

Art. 26

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia stanowi I Walne Zebranie Członków na którym zostaje powołany na I kadencję Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. W pierwszym Walnym Zebraniu biorą udział na prawach członka zwyczajnego założyciele Stowarzyszenia. Pierwsza kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwanaście miesięcy.

Art. 27

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.